بازنگری و بروزآوری شناسنامه های مشاغل شرکت گاز استان تهران

اولین جلسه پروژه “بازنگری و بروزآوری شناسنامه های مشاغل شرکت گاز استان تهران” با حضور شاغلین واحدهای اداری و فناوری اطلاعات شرکت برگزار گردید. در این جلسه که با هدف تبیین ضرورت موضوع و توجیه کارکنان محترم شرکت برگزار شد، پرسشنامه های تجزیه و تحلیل شغل در اختیار خبرگان مشاغل دو واحد مذکور قرار گرفت تا نسبت به نگارش وظایف و مسئولیت های خود اقدام نمایند.