سنجش نگرشهای منابع انسانی

سلسله جلسات “سنجش نگرشهای منابع انسانی” در شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در راستای انجام پروژه آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی برگزار شد. استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی نگرش های “رضايت شغلی، تعهد سازمانی، ماندگاری، بهداشت روانشناختی، تعادل كار و زندگی، نبود اعتياد به كار، عجين شدن با شغل، هويت سازمانی، اشتياق، نبود رفتارهای ضد شهروندی و رفتارهای شهروندی سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد.