طراحی الگوی شایستگی های مدیران هلدینگ تخصصی صنعت و معدن (وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ص)

پنل خبرگی به منظور “طراحی الگوی شایستگی های مدیران هلدینگ تخصصی صنعت و معدن (وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ص)” برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیران و خبرگان  واحدهای مختلف هلدینگ برگزار شد، قابلیت ها و شایستگی های مورد نیاز مدیران هلدینگ تخصصی صنعت و معدن، بررسی شدند.