نظام مدیریت ارتباطات درون سازمانی (داخلی)

در تحقیق جامعی که به منظور بررسی راه­ های افزایش بهره­ وری در شرکت­ های تجاری به عمل آمده است، مشخص شد که عدم استفاده­ ی صحیح از اطلاعات و