طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان

اکثر نظریه­ پردازان مدیریت منابع انسانی معتقدند که سازمان‌ها پیش از اخذ هرگونه تصمیم در مورد آموزش و توسعه، ارتقاء، اعطاي حقوق و دستمزد، تغييرِ شغل و انتصاب و اخراج، می­بایست کارکنان خود را ارزیابی کنند و بر اساس معیارهای مناسب، عملکرد، استعدادها، توانایی­ های بالقوه و اثربخشی آنان را مورد سنجش قرار دهند؛ به عبارت دیگر، وجود یك نظام براي ارزيابي دقيق فرد، مقدمه­ ی بسياري از نظام‌هاي مديريت منابع انساني مي‌باشد. بر اين اساس، لازم است در گام‌هاي پايه‌اي و نخستینِ مديريت منابع انساني، نسبت به استقرار اين نظام اقدام گردد. در ميان انواع روش‌هاي ارزيابي عملكرد، «مديريت عملكرد كاركنان» با مزايا و نقاط قوتي كه بر آن مترتب است، در سال­هاي اخير مورد اقبالِ انديشمندان مديريت قرار گرفته است. مديريت عملكرد داراي يك فرايند چرخه‌اي است كه با يكپارچه­ نمودن برنامه‌هاي سازماني با فعاليت‌هاي فردي و ارزيابي عملكرد كاركنان بر مبناي شاخص‌هاي از پيش­ تعيين­ شده، نقش به­ سزائي در تحقق مأموريت‌هاي سازمان داشته و موجبات رشد و توسعه­ی كاركنان را فراهم مي‌آورد.

نظام مديريت عملكردِ كاركنان يكي از ورودي‌هاي اصلي جهت تنظيمِ برنامه‌ي توسعه­ ی فردي كاركنان مي‌باشد. از طريق استقرار اين نظام مي‌توان از ارتباط ميان برنامه‌هاي توسعه‌اي و آموزشي كاركنان با مأموريت كلان سازمان و بالتبع، برنامه‌هاي واحد مربوطه اطمينان حاصل نمود. راهبردهاي سازماني، نتايجِ تحليلِ مشاغل و استانداردهاي شغلي و نهايتاً داده‌هاي حاصل از تحليل شايستگي‌ها و قابليت‌هاي افراد، ورودي‌هاي ديگر جهت تنظيم برنامه‌هاي توسعه­ ی فردي كاركنان مي‌باشند.

استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان دستاوردهای زیر را برای شرکت­ها و سازمان­های متقاضی به همراه خواهد داشت:

  • افزايش يكپارچگي ميان نظام‌‌هاي مديريت منابع انساني (يكپارچگي افقي) همچون تدوين برنامه‌هاي توسعه­ ی فردي و ارتقاء شغلي و …
  • تنظيم برنامه‌هاي توسعه­ ی فردي در ارتباط با راهبرد، مأموريت و برنامه‌هاي سازمان
  • افزايش قابليت اعتماد به نتايج ارزيابي عملكرد افراد (ارزيابي بر مبناي واقعيت‌ها)
  • افزايش يكپارچگي ميان اهداف سازماني و فردي (يكپارچگي عمودي)
  • افزايش مشاركت كاركنان و در نتيجه، ارتقاء پذيرش وظايف شغلي در نظر ايشان
  • بهبود ارتباطاتِ كاركنان و مديران مستقيم ايشان
  • افزايش رضايت شغلي كاركنان